Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Salon Sempre Bella en een cliënt waarop Salon Sempre Bella deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgewezen.

 

Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet Salon Sempre Bella voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Salon Sempre Bella aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Salon Sempre Bella neemt de persoonlijke gegevens op in een documentatiemap en op een cliëntenkaart. Salon Sempre Bella behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Salon Sempre Bella zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf aan de cliënt.

 

Afspraken

De cliënt moet bij verhindering van een afspraak dit uiterlijke 24 uur voor afgaande aan de behandeling aan Salon Sempre Bella melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Salon Sempre Bella 50% van de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan Salon Sempre Bella de afspraak annuleren en het gehele bedrag van de afgesproken behandeling berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Salon Sempre Bella de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Salon Sempre Bella moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt vermelden.

Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

Inspanningen

Salon Sempre Bella zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Salon Sempre Bella zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijzigingen of aanvullingen van de behandeling.

 

Betaling

Salon Sempre Bella vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contact of via telefonisch bankieren ter plaatse te voldoen.

 

Geheimhouding

Salon Sempre Bella is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit voor de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Aansprakelijkheid

Salon Sempre Bella is niet aansprakelijk voor schade, van welk oord dan ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Salon Sempre Bella is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

De salon is geen veilige plek voor kinderen. Bovendien neemt verveling snel toe. Graag vraag ik je om oppas te regelen voor je kinderen en alleen te komen naar de afspraak.

 

Garantie

Salon Sempre Bella geeft de cliënt 72 uur (3 dagen) garantie op de behandeling. De garantie vervalt indien:

-        De cliënt de adviezen voor thuisgebruik niet heeft opgevolgd.
-        De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
-        De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

Beschadiging en diefstal

Salon Sempre Bella heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Salon Sempre Bella meldt dit altijd bij de politie.

 

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, docht binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Salon Sempre Bella. Salon Sempre Bella moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Salon Sempre Bella de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Salon Sempre Bella en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Salon Sempre Bella het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

Salon Sempre Bella werkt volgens de hygiëne regels van de HAM code voor schoonheidsspecialisten. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zicht houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

 

Cadeaubonnen

De cadeaubonnen van Salon Sempre Bella moet in één keer besteed worden en is niet inwisselbaar voor geld. De cadeaubon is tot 1 jaar geldig na datum van uitgifte, tenzij anders vermeld. De cadeaubon kan alleen besteed worden als deze wordt meegenomen op de afspraak. Wanneer een behandeling goedkoper is, door bijvoorbeeld een actie, krijgt de cliënt het resterende bedrag op de behandeling niet terug. Ook kan de cliënt hier geen extra behandeling voor krijgen.

 

Recht

Op elke overeenkomst tussen Salon Sempre Bella en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. 

Download
Algemene voorwaarden van Salon Sempre Be
Adobe Acrobat document 430.0 KB